Skocz do głównej treści strony
Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Szczenurzy
Szkoła Podstawowa w Szczenurzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Szczenurzy.
Data publikacji strony internetowej: 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania ich treści w stronie internetowej;
 • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Malek.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, które nie posiadają schodów, istnieje możliwość wjazdu osoby niepełnosprawnej.

2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3. W budynku nie ma windy.

4. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

5. Na parterze i na pierwszym piętrze budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

6. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumaczy języka migowego.

Udogodnienia

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia: podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery), możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony, focus wokół elementów nawigacyjnych.

Przejdź do góry strony